Zajištění stavebního povolení, ohlášení stavby

 

Povolení zajišťujeme pro všechny typy staveb a po celé ČR.

 

 • ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ / STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
 • ÚZEMNÍ SOUHLAS / OHLÁŠENÍ STAVEB
 • VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – STUDNY, ČOV, ATD
 • JEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY
 • JEDNÁNÍ SE SPRÁVCI SÍTÍ
 • ZÍSKÁNÍ VŠECH DOKUMENTŮ A STANOVISEK PŘÍSLUŠNÝCH OSTATNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
 • VYNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU, VČETNĚ PODKLADŮ
 • ŽÁDOST O ÚZEMNÍ STUDII + ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – STUDNA
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY – ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
 • ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
 • POVOLENÍ CESTY ( KOMUNIKACE)
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ZMĚNY DRUHU POZEMKU
 • ŽÁDOST O OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY
 • ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
 • ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ
 • ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBO JEJÍ ČÁSTI
 • KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
 • KONZULTACE PŘED KOUPÍ POZEMKU TZV. „PŘEDINŽENÝRING“
 • LEGALIZACE STAVEB
 • ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚŘENÍ POZEMKU
 • ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY – PASPORT STAVBY
 • ZAJIŠTĚNÍ PD VODOVODNÍ, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
 • VYPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
 • MĚŘENÍ RADONU A STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU
 • TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (VODOVOD, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PLYN, ELEKTROROZVOD – PRODLOUŽENÍ ŘADU)

 

Cena za vyřízení povolení je vždy nastavena individuálně dle konkrétní stavby.

 

Nechte to na nás. Rádi za vás vše vyřídíme. Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem.

 

 

Zajištění geodetických služeb

 • Geometrické plány

 

 • pro vyznačení budovy
 • pro rozdělení pozemku
 • pro přístavbu ke stávající budově
 • pro změnu hranice pozemku
 • pro zápis věcného břemena (právo chůze, vjezdu, atd.)
 • pro zpřesnění hranice pozemku atd.

 

 • Vytyčení stavby dle projektu

 

 • vykolíkování nebo vytyčení na stavební lavičky v terénu dle projektu od Vašeho projektanta

 

 • Mapové podklady pro projekt

 

 • polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území

 

 • Vytyčování hranic pozemků

 

Cena za geodetické služby bude stanovena po dohodě s geodetem.